Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.04.2014

Veolia Energia Poprad, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

Veolia Energia Poprad, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 2 352 800 3 257 813
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 1 609 603 2 313 944
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 66 400 66 400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 66 400 66 400
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 13 278 450 892
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 13 278 13 278
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83 437 614
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 1 048 649 1 227 554
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 1 048 649 1 227 554
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 481 276 569 098
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 743 197 938 908
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 87 144 91 240
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 40 431 34 425
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92 11 176 16 348
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 35 537 40 467
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 15 703 11 781
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 6 989 6 989
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 8 714 4 792
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 640 350 835 887
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 494 833 608 083
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 536 31 429
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 22 948 27 470
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 15 200 17 791
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 106 539 148 131
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 294 2 983
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 0 4 961
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 4 961

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.