Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 08.04.2014

SkyToll, a. s.

Súvaha Úč POD 1-01

SkyToll, a. s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 179 642 954 133 354 358
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 60 327 095 63 849 295
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 15 000 000 15 000 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 15 000 000 15 000 000
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 3 335 3 335
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 335 335
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76 3 000 3 000
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 2 997 000 2 997 000
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 2 997 000 2 997 000
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 19 400 446
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 34 162 856
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -14 762 410
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 42 326 760 26 448 514
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 115 597 569 66 770 697
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 609 641 702 895
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 189 452 137 110
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 420 189 565 785
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 41 812 926 40 578 523
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98 41 777 778 36 766 555
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 35 148 20 220
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 3 791 748
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 73 171 994 25 487 790
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 6 045 303 5 300 350
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 1 090 580 4 892 986
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110 48 989 502
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 276 535 255 231
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 171 558 138 953
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 5 471 003 3 565 404
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 11 127 513 11 334 866
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 3 008 1 489
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 3 008 1 489
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 3 718 290 2 734 366
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 2 601 944 685 571
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 1 116 346 2 048 795

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.