loader Načítavam ...

Brantner Poprad, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 09.04.2014
Súvaha k 31.12.2013
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 256 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 4 432 824 1 924 233 2 508 591 2 667 092
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 3 753 015 1 892 036 1 860 979 1 950 839
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 8 133 8 133
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 8 133 8 133
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 3 744 882 1 883 903 1 860 979 1 950 839
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 451 893 451 893 460 720
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 1 065 803 265 023 800 780 854 474
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 2 213 559 1 610 913 602 646 635 645
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 5 660 5 660
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19 7 967 7 967
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 674 472 32 197 642 275 715 810
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 42 465 42 465 61 968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 38 609 38 609 37 371
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34 2 697 2 697 20 960
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36 1 159 1 159 3 637
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 470 209 32 197 438 012 479 491
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 460 635 27 665 432 970 478 298
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 4 546 4 546
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 5 028 4 532 496 1 193
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 161 798 161 798 174 351
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 6 566 6 566 8 270
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 155 232 155 232 166 081
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 5 337 5 337 443
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 624 624 443
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 4 713 4 713
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem