Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 09.04.2014

Brantner Poprad, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

Brantner Poprad, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 2 508 591 2 667 092
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 1 261 027 1 190 194
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 165 970 165 970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 165 970 165 970
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 30 800
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 30 800
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 50 315 50 315
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 17 435 17 435
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83 32 880 32 880
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 865 082 776 694
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 865 082 776 694
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 179 660 166 415
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 1 244 494 1 471 500
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 94 970 99 427
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 39 568 41 264
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 55 402 58 163
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 208 654 273 890
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 1 912 2 618
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 174 848 244 959
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 31 894 26 313
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 430 181 461 276
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 141 297 165 081
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 273 2 163
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 39 321 45 388
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 24 471 25 838
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 33 036 39 499
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 191 783 183 307
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 510 689 636 907
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 300 070 510 689
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 210 619 126 218
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 3 070 5 398
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 789 986
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 336 2 280
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 1 945 2 132

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.