loader Načítavam ...

Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém, aktualizované: 16.05.2014
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
attachment Generovať tlačovú zostavu PDF, veľkosť do 500 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 96 924,67 96 924,67 41 146,27
501 Spotreba materiálu 2 86 745,90 86 745,90 33 006,37
502 Spotreba energie 3 10 178,77 10 178,77 8 139,90
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 170 097,72 170 097,72 126 768,51
511 Opravy a udržiavanie 7 1 136,92 1 136,92 935,44
512 Cestovné 8 14 381,40 14 381,40 11 629,54
513 Náklady na reprezentáciu 9 90,00
518 Ostatné služby 10 154 579,40 154 579,40 114 113,53
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 376 386,95 376 386,95 340 658,08
521 Mzdové náklady 12 222 846,65 222 846,65 206 852,85
524 Zákonné sociálne poistenie 13 72 474,42 72 474,42 67 155,54
525 Ostatné sociálne poistenie 14
527 Zákonné sociálne náklady 15 7 999,78 7 999,78 8 430,69
528 Ostatné sociálne náklady 16 73 066,10 73 066,10 58 219,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 222,96
531 Daň z motorových vozidiel 18
532 Daň z nehnuteľnosti 19
538 Ostatné dane a poplatky 20 222,96
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25
546 Odpis pohľadávky 26
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 42 089,28 42 089,28 29 080,00
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 1 526,03 1 526,03 1 404,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 40 563,25 40 563,25 27 676,00
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 40 563,25 40 563,25 27 676,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 86,67 86,67 64,49
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42
563 Kurzové straty 43 7,07 7,07 5,54
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 79,60 79,60 58,95
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 2 073,03 2 073,03 2 359,31
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62 2 073,03 2 073,03 2 359,31
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 687 658,32 687 658,32 540 299,62
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994 2 103 538,21 2 103 538,21 1 648 574,86
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem