loader Načítavam ...

PRODEX spol. s r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 11.06.2014
Súvaha k 31.12.2013
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 268 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 5 877 566 1 114 321 4 763 245 3 487 240
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 1 849 417 1 113 536 735 881 785 876
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 132 740 85 595 47 145 47 469
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 0 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 132 740 85 595 47 145 47 469
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 0 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7 0 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 0 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9 0 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10 0 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 1 678 907 1 027 941 650 966 700 857
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 132 017 132 017 132 017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 1 186 166 725 960 460 206 504 087
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 360 724 301 981 58 743 64 753
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15 0 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16 0 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 0 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 0 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19 0 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20 0 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21 37 770 0 37 770 37 550
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22 0 0
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23 0 0
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24 37 770 37 770 37 550
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25 0 0
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26 0 0
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27 0 0
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28 0 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29 0 0
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 3 960 774 785 3 959 989 2 650 850
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 3 092 0 3 092 4 756
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 3 092 3 092 4 756
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33 0 0
3. Výrobky (123) - 194 34 0 0
4. Zvieratá (124) - 195 35 0 0
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36 0 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37 0 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 9 848 0 9 848 1 899
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39 9 848 9 848 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40 0 0
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41 0 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42 0 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43 0 0
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44 0 0
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45 0 1 899
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 2 467 396 785 2 466 611 1 347 781
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 2 091 899 785 2 091 114 961 869
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48 374 584 374 584 345 503
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49 0 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50 0 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51 0 0
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52 0 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 913 913 40 409
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 0 0
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 1 480 438 0 1 480 438 1 296 414
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 8 568 8 568 9 504
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 1 471 870 1 471 870 1 286 910
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58 0 0
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59 0 0
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60 0 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 67 375 0 67 375 50 514
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62 0 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 51 136 51 136 44 743
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64 0 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 16 239 16 239 5 771
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem