loader Načítavam ...

Veolia Energia Poprad, a.s.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 10.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 7 670 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 468 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 1 883 195 2 352 800
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 1 281 490 1 609 603
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 66 400 66 400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 66 400 66 400
2. Zmena základného imania +/- 419 83 0 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84 0 0
A.II. Emisné ážio (412) 85 0 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 0 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 13 278 13 278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 13 278 13 278
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 0 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 0 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 0 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 0 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 0 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 0 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 0 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96 0 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 808 649 1 048 649
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 808 649 1 048 649
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 0 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 393 163 481 276
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 601 701 743 197
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 13 358 15 703
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 0 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 0 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109 0 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 0 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 6 989 6 989
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112 0 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 0 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 6 369 8 714
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 0 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 0 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 0 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 10 040 11 176
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119 0 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 10 040 11 176
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 509 031 640 350
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 348 713 495 369
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 348 713 495 369
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 0 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 0 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 22 202 22 948
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 14 871 15 200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 123 245 106 539
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 0 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 0 294
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 69 272 75 968
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 35 385 40 431
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 33 887 35 537
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 0 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 0 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 4 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 0 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 4 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 0 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 0 0
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem