loader Načítavam ...

Veolia Energia Poprad, a.s.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 30.06.2016
Účtovná závierka k 31.12.2015
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 5 653 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 469 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 6 478 362 9 951 006
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 9 482 768 9 949 775
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 0 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 8 448 404 8 737 142
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 029 958 1 208 442
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 2 270 2 959
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 2 022 446
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 114 786
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 8 921 052 9 439 918
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 0 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 6 449 544 6 732 859
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -65 123
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 777 813 1 954 513
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 539 516 543 986
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 363 423 375 881
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 129 476 134 422
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 46 617 33 683
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 10 865 17 192
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 133 520 176 325
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 133 520 176 325
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 634 393
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 0 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 9 225 14 527
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 561 716 509 857
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 253 340 1 261 048
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 878 1 231
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 0 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 0 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 878 1 231
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 878 1 009
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 0 222
XII. Kurzové zisky (663) 42 0 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 0 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 299 337
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 0 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 0 4
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 0 4
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 0 0
O. Kurzové straty (563) 52 0 26
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 299 307
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 579 894
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 562 295 510 751
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 125 975 117 588
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 119 015 104 772
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 6 960 12 816
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 436 320 393 163
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem