loader Načítavam ...

BETA BioTech, s. r. o.

Úč MUJ
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 01.07.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 286 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 175 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1 17 135 534 864
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2 871
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3 13 664 534 596
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 5
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6 2 600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7 268
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8 48 561 486 446
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9 41
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10 947 15 220
C. Služby (účtová skupina 51) 11 27 852 336 858
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12 15 327 132 254
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13 6 466
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14 171
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15 2 529
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 16
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17 1 859 1 477
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18 -31 426 48 418
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19 -14 305 182 518
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 20 40 431
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 21
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 22
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 23
X. Výnosové úroky (662) 24 9
XI. Kurzové zisky (663) 25 40 422
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 27 217 1 016
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 29
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 30
M. Nákladové úroky (562) 31
N. Kurzové straty (563) 32 37 464
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33 180 552
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 34 -177 -585
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 35 -31 603 47 833
P. Daň z príjmov (591, 595) 36 960 11 801
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 37
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38 -32 563 36 032