Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 25.05.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 4 427 216 3 943 518
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 1 999 222 1 768 814
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 165 970 165 970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 165 970 165 970
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 17 435 17 435
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 17 435 17 435
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 32 880 32 880
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 32 880 32 880
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 1 476 278 1 296 643
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 1 476 278 1 296 643
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 306 659 255 886
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 2 376 274 2 112 410
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 779 614 599 100
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 4 424 2 394
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 775 190 593 977
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 2 729
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 27 738
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 27 738
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 32 400 183 014
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 236 242 1 016 512
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 549 067 522 467
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 549 067 522 467
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 111 972 78 897
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 57 933 42 928
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 50 842 52 751
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 466 428 319 469
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 149 666 143 166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 71 868 72 395
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 77 798 70 771
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 150 614 170 618
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 51 720 62 294
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 148 52
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 40 902 51 572
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 10 670 10 670

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.