Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 25.05.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 6 316 327 5 337 755
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 6 829 937 5 717 136
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 489 877 959 938
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 779 358 742 323
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 4 044 589 3 622 907
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 1 814 17 002
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 93 662 96 566
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 387 103 260 406
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 33 534 17 994
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 6 412 195 5 353 251
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 310 697 774 573
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 987 489 946 608
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 305 483 1 279 849
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 834 938 1 586 315
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 285 454 1 143 165
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 425 729 358 774
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 123 755 84 376
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 57 087 61 655
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 488 362 384 821
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 488 362 384 821
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 361 021 256 795
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -6 702 12 200
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 73 820 50 435
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 417 742 363 885
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 2 805 631 2 437 706
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 4 7
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 4 7
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 4 7
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 29 457 26 379
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 23 446 23 208
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 23 446 23 208
O. Kurzové straty (563) 52 45
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 5 966 3 171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -29 453 -26 372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 388 289 337 513
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 81 630 81 627
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 94 159 96 302
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -12 529 -14 675
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 306 659 255 886

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.