Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 146 854 154 149 559 158
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 78 520 730 78 282 212
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 53 976 200 53 976 200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 53 976 200 53 976 200
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 257 257
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 10 313 552 10 282 153
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 10 313 552 10 282 153
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 13 963 264 13 700 180
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 13 963 264 13 700 180
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 9 440 9 440
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 9 440 9 440
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 258 017 313 982
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 6 147 354 5 870 714
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 1 571 221 1 586 839
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 20 608 19 303
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 1 550 613 1 567 536
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 24 977 27 579
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 24 977 27 579
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 100 000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 382 982 1 992 489
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 1 184 692 1 853 209
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 1 184 692 1 853 209
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 54 393 51 036
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 43 887 38 178
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 99 058 49 564
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 952 502
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 2 074 036 2 063 807
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 23 113 15 702
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 2 050 923 2 048 105
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 1 094 138 100 000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 62 186 070 65 406 232
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 1 520 407
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 58 952 352 62 178 466
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 3 232 198 3 227 359

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.