Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 6 625 380 6 594 414
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 10 277 745 11 472 353
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 6 625 380 6 594 414
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 386 267
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 5 831 19 597
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 3 260 267 4 858 342
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 10 018 828 11 416 570
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 60 123 61 998
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 370 852 552 460
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 968 600 900 542
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 644 735 591 448
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 18 628 18 632
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 272 157 246 203
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 33 080 44 259
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 55 285 21 486
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 8 221 744 7 801 510
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 7 796 658 7 579 140
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 425 086 222 370
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 807 6 749
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 3 686 1 401
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 337 731 2 070 424
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 258 917 55 783
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 6 580 672 5 979 956
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 020
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 1 020
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 1 020
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 14 053 12 010
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 3 665 3 771
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 3 665 3 771
O. Kurzové straty (563) 52 88 10
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 10 300 8 229
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -14 053 -10 990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 244 864 44 793
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -13 153 -269 189
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 3 770 3 071
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -16 923 -272 260
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 258 017 313 982

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.