Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.06.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 164 728 234 110 980 562 53 747 672 97 458 736
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 153 494 460 110 636 063 42 858 397 27 952 208
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 59 212 846 50 177 573 9 035 273 2 998 242
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 3 735 220 1 892 340 1 842 880 1 108 374
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 2 817 639 2 042 853 774 786 796 427
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7 33 649 225 33 649 225
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 19 009 082 12 593 155 6 415 927 1 078 173
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 1 680 1 680 15 268
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 94 281 614 60 458 490 33 823 124 24 953 966
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 19 914 780 8 227 574 11 687 206 8 614 705
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 71 549 690 50 165 322 21 384 368 14 962 074
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 463 662 435 361 28 301 22 234
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 1 713 866 990 617 723 249 1 354 953
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20 639 616 639 616
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 10 124 743 344 499 9 780 244 67 403 585
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 143 839 69 977 73 862 95 524
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 87 589 47 313 40 276 67 506
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 56 250 22 664 33 586 28 018
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 30 955 30 955 52 341 692
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 30 955 30 955 34 117
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 30 955 30 955 34 117
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47 49 682 456
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 2 625 119
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 9 517 877 274 522 9 243 355 2 223 235
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 3 652 776 274 522 3 378 254 2 119 993
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 3 652 776 274 522 3 378 254 2 119 993
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59 5 822 023 5 822 023
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 37 014 37 014 37 078
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 6 064 6 064 66 164
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 432 072 432 072 12 743 134
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 4 214 4 214 9 208
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 427 858 427 858 12 733 926
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 1 109 031 1 109 031 2 102 943
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 135 116 135 116 503 137
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 720 364 720 364 498 864
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 253 551 253 551 1 100 942

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.