loader Načítavam ...

BENESTRA, s. r. o.

Úč POD
Zdroj údajov: FRSR, aktualizované: 30.06.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 649 KB
attachment Stiahnuť priložený dokument PDF, veľkosť 437 KB
attachment Generovať tlačovú zostavu XLSX, veľkosť do 200 KB
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 39 618 465 41 496 536
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 41 217 086 42 794 039
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 11 540 4 568
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 39 606 925 41 491 968
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 1 094 983 1 154 635
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 24 890 20 508
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 478 748 122 360
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 37 876 455 42 653 956
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 13 560 8 101
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 773 620 736 950
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 1 278 -11 563
D. Služby (účtová skupina 51) 14 19 944 508 19 077 196
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 7 606 763 7 535 160
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 5 572 836 5 539 618
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 895 037 1 856 987
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 138 890 138 555
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 448 610 421 140
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 8 768 524 14 419 284
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 7 996 421 14 378 570
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 772 103 40 714
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 65 645 276 436
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 70 172 -11 614
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 183 775 202 866
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 3 340 631 140 083
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 19 980 482 22 840 487
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 018 970 2 466 281
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 944 651 2 425 710
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 916 936 2 425 228
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 27 715 482
XII. Kurzové zisky (663) 42 6 953 18 729
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 67 366 21 842
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 2 432 866 4 742 759
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 2 406 731 4 177 900
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 2 406 731 4 177 900
O. Kurzové straty (563) 52 15 376 32 614
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 10 759 532 245
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -1 413 896 -2 276 478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 926 735 -2 136 395
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 3 959 586 -122 200
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 2 973
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 3 959 585 -125 173
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -2 032 851 -2 014 195
Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním. Viac informácií. Rozumiem