Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 24.03.2017

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2016 2015
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 367 429,40 0,00 367 429,40 391 117,47
501 Spotreba materiálu 2 121 982,40 0,00 121 982,40 114 131,03
502 Spotreba energie 3 245 447,00 0,00 245 447,00 276 986,44
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 295 112,45 0,00 295 112,45 274 027,25
511 Opravy a udržiavanie 7 142 770,99 0,00 142 770,99 103 573,80
512 Cestovné 8 871,16 0,00 871,16 427,14
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 351,19 0,00 2 351,19 1 618,98
518 Ostatné služby 10 149 119,11 0,00 149 119,11 168 407,33
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 1 083 235,65 0,00 1 083 235,65 1 036 604,85
521 Mzdové náklady 12 754 789,51 0,00 754 789,51 720 039,31
524 Zákonné sociálne poistenie 13 261 357,04 0,00 261 357,04 250 924,85
525 Ostatné sociálne poistenie 14 8 894,69 0,00 8 894,69 8 138,77
527 Zákonné sociálne náklady 15 58 194,41 0,00 58 194,41 57 501,92
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 78 576,37 0,00 78 576,37 69 050,16
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 78 576,37 0,00 78 576,37 69 050,16
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 579 702,78 0,00 579 702,78 66 083,95
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 528 316,24 0,00 528 316,24 11 078,89
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 9 149,97 0,00 9 149,97 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 42 228,07 0,00 42 228,07 55 005,06
549 Manká a škody 28 8,50 0,00 8,50 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 399 847,95 0,00 399 847,95 347 543,63
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 393 452,96 0,00 393 452,96 342 425,20
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 6 394,99 0,00 6 394,99 5 118,43
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 2 100,00 0,00 2 100,00 2 250,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 4 294,99 0,00 4 294,99 2 868,43
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 78 003,26 0,00 78 003,26 63 121,18
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 48 326,93 0,00 48 326,93 45 449,44
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 29 676,33 0,00 29 676,33 17 671,74
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 097 906,75 0,00 1 097 906,75 960 021,18
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 882 394,29 0,00 882 394,29 838 384,81
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 29 684,78 0,00 29 684,78 26 377,82
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 185 827,68 0,00 185 827,68 95 258,55
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 979 814,61 0,00 3 979 814,61 3 207 569,67

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.