Často kladené otázky

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu účtovných dokumentov v RÚZ: Stiahnuť tu (< 200KB)
1. Ako uložím účtovnú závierku a ďalšie dokumenty do Registra účtovných závierok?

Účtovné jednotky priamo do Registra účtovných závierok (RÚZ) nepredkladajú žiadne dokumenty. Spôsob predloženia dokumentov do RÚZ je opísaný v §23b zákona o účtovníctve:

 1. dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu, ktorý ich prevedie do elektronickej podoby a následne postúpi do RÚZ;
 2. dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom portálu finančnej správy (www.financnasprava.sk);
 3. účtovné jednotky verejnej správy doručujú dokumenty prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovná jednotka splní predložením dokumentov finančnej správe (písomne, elektronicky). Subjekty verejnej správy povinnosť splnia predložením dokumentov prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

2. Ako postupovať v prípade požiadavky o kópiu dokumentu alebo časti dokumentu uloženého v Registri účtovných závierok?

O vydanie kópie účtovného dokumentuy alebo časti účtovného dokumentu uloženého v neverejnej časti registra môže požiadať subjekt, ktorého sa účtovný dokument týka prostredníctvom:

 1. rozpočtovej organizácie DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava - bližšie informácie môžete získať na webovom sídle https://www.datacentrum.sk/informacie-br-pre-odbornu-verejnost/register-uctovnych-zavierok-9f.html
 2. okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

O kópie dokumentov alebo časti dokumentov z registra je možné požiadať len v prípade, ak ide o dokumenty podané po 1.1.2014.

O vydanie kópií dokumentov uložených v zbierke listín obchodného registra je možné požiadať aj príslušný registrový súd subjektu, ktorého sa dokumenty týkajú.

3. Je možné z Registra účtovných závierok vymazať chybne podané účtovné dokumenty?

V prípade, že došlo k chybnému podaniu zo strany subjektu, nie je možné pristúpiť k výmazu. Subjekt môže chybu napraviť následným podaním správneho účtovného dokumentu, ktorý bude zverejnený nad nesprávnym účtovným dokumentom.

K výmazu účtovných dokumentov zverejnených v RÚZ môže prísť len vo výnimočných prípadoch, keď sa omylom zverejnia údaje podliehajúce zákonu o ochrane osobných údajov (napríklad rodné čísla), prípadne bolo spôsobené chybou informačného systému portálu Finančnej správy SR, či samotného RÚZ, ale nie v prípade chybného podania zo strany subjektu. V prípade chybného zverejnenia údajov podliehajúcich zákonu o ochrane osobných údajov, či chyby spôsobenej informačným systémom Finančnej správy SR alebo RÚZ bude o výmaze rozhodovať správca informačného systému, ktorým je Ministerstvo financií SR.

4. Môže nastať situácia, že prevádzkovateľ registra - DataCentrum nebude mať k dispozícii účtovný dokument napriek tomu, že účtovná jednotka prijala potvrdenie z Finančnej správy SR o predložení účtovného dokumentu?

Takáto situácia môže nastať vtedy, ak účtovná jednotka neuložila svoje účtovné dokumenty korektne – neuložila všetky súčasti účtovnej závierky – vo väčšine prípadov chýbajú poznámky, alebo nevyplnila správne DIČ, IČO, názov účtovnej jednotky.

Na spracovanie a zverejnenie účtovného dokumentu je v súlade s § 23b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v prípade elektronickej podoby účtovného dokumentu 5 pracovných dní a v prípade listinnej podoby účtovného dokumentu sa lehota predlžuje skenovaním dokumentov na max. 40 kalendárnych dní.

Na zverejnenie doručených účtovných dokumentov sú v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovené maximálne lehoty

 1. v prípade listinnej podoby dokumentov ide o 40 kalendárnych dní na strane finančnej správy a 5 pracovných dní v prípade prevádzkovateľa registra,
 2. v prípade elektronickej podoby dokumentov ide o 5 pracovných dní.
5. Po schválení účtovnej závierky je ešte potrebné daňovému úradu oznámiť dátum schválenia účtovnej závierky alebo je potrebné opätovne doručiť kompletné účtovné výkazy? Ako mám postupovať?

Podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka ukladá do registra aj neschválenú účtovnú závierku (ďalej len „ÚZ“) a dodatočne po jej schválení ukladá oznámenie o dátume schválenia ÚZ najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Ak je schválená účtovná závierka rovnaká ako tá, ktorá už bola uložená, účtovná jednotka nemusí ukladať znova celú ÚZ. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky sa môže podať v listinnej podobe na daňový úrad alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne FR SR. Postup ukladania oznámenia o dátume schválenia ÚZ je rovnaký ako pri ukladaní účtovnej závierky.

6. Ktoré dokumenty z Registra účtovných závierok sa ukladajú v zbierke listín obchodného registra?

Do zbierky listín obchodného registra už nie je potrebné predkladať dokumenty priamo, pretože uloženie v zbierke listín obchodného registra je zabezpečené integráciou IS a automatickým prenosom dát.

Z Registra účtovných závierok sa ukladajú v zbierke listín obchodného registra dokumenty za osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré sú obsahom zbierky listín v súlade s § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Ide o nasledovné dokumenty:

 1. riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka,
 2. výročná správa,
 3. správa audítora,
 4. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
7. Predlžuje sa lehota predloženia ÚZ do RÚZ v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov?

V zmysle § 49 ods. 2, 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovník podáva daňové priznanie správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňovník má právo na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane, do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania túto lehotu predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. Podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov je na účely podania daňového priznania daňovník povinný zostaviť ÚZ ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť v zmysle zákona o účtovníctve do RÚZ.

Ak má účtovná jednotka povinnosť uložiť účtovnú závierku podľa iného právneho predpisu (napr. zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby), je povinná dodržať termín v zmysle príslušného hmotno-právneho predpisu.

8. Je účtovná jednotka povinná opätovne ukladať účtovnú závierku pri ukladaní výročnej správy do RÚZ?

V súlade s § 23a ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka nie je povinná ukladať opätovne účtovnú závierku ako súčasť výročnej správy v Registri účtovných závierok, ak ju už v registri má uloženú.

9. Prečo niektoré účtovné jednotky nemajú žiadny účtovný dokument?

Informácia „Pre vybranú účtovnú jednotku sa nenašiel žiaden účtovný dokument.“ sa zobrazí vtedy, ak k účtovnej jednotke nie je priradený žiaden účtovný dokument z dôvodu, že účtovné dokumenty neboli predložené alebo účtovná závierka nebola v minulosti (roky 2009 – 2012) v dostatočnej kvalite spracovaná a nebolo ju možné dodatočne vložiť do Registra účtovných závierok.

10. Prečo sa pri niektorých účtovných dokumentoch zobrazuje informácia “Dáta nie sú verejne dostupné”?

Táto informácia sa zobrazuje u účtovných dokumentov, ktoré sú uložené v neverejnej časti registra. Teda verejná časť obsahuje iba informáciu o tom, že tieto účtovné dokumenty sú v registri uložené, ale ich obsah je prístupný iba v neverejnej časti.

11. V Registri účtovných závierok (RÚZ) je nesprávne uvedený názov firmy, prípadne sú chybné iné údaje alebo sa daný subjekt nachádza duplicitne.

Názov účtovnej jednotky a ďalšie atribúty ako IČO, veľkosť, právna forma, sídlo, SK NACE a pod. sa preberajú z Registra organizácií ŠÚ SR, a preto aj za prípadný nesúlad zodpovedá samotný Register organizácií ŠÚ SR. Jeho parametre nevieme priamo ovplyvniť. Prípadnou manuálnou opravou by sa nedosiahol želaný stav, nakoľko k aktualizácii týchto atribútov dochádza na mesačnej báze na základe spracovaného súboru zo Štatistického úradu SR.

V prípade, že nie je správne uvedená hlavná činnosť spoločnosti (nesprávne SK NACE), spoločnosť má chybu v názve alebo adrese, je potrebné to nahlásiť na e-mailovú adresu susr.registre@statistics.sk.

V prípade, že spoločnosť zmenila svoje údaje napr. na obchodnom registri, tak ŠÚ SR preberá údaje z obchodného registra v pravidelných dávkach a následne ich zapracováva do štatistického registra organizácií. Pri tomto postupe vznikajú samozrejme určité časové oneskorenia. Ak teda spoločnosť má už zmenené údaje na obchodnom registri a v štatistickom registri organizácií tieto údaje ešte nie sú zaktualizované, je potrebné to nahlásiť na e-mailovú adresu susr.registre@statistics.sk.

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k duplicitnému záznamu. K problému mohlo dôjsť na základe nekorektného spárovania údajov dodaných do RÚZ z viacerých zdrojov. Od oznámenia daného problému by mali byť uvedené záznamy v krátkom čase zlúčené (ide o nesprávne spárovanie metadát z dvoch rôznych zdrojov – FR SR a ŠÚ SR).

12. Kto môže mať oprávnenie na prístup do neverejnej časti registra? Ako je možné si ho vybaviť?

Účtovné dokumenty účtovných jednotiek, ktoré sú uložené v neverejnej časti registra je možné sprístupniť pracovníkom Národnej banky Slovenska a subjektov verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou. V záujme uplatnenia princípu „jedenkrát a dosť“ príslušné účtovné dokumenty príslušní pracovníci používajú pre výkon svojej práce, pričom ich opätovne nepožadujú na predloženie od účtovných jednotiek. Subjekty verejnej správy sú oprávnené požiadať o prístup do neverejnej časti registra u prevádzkovateľa DataCentrum na základe podania žiadosti F 159

13. Je možné dáta z RÚZ sťahovať?

Cieľom RÚZ je predovšetkým zobraziť účtovné dokumenty pre subjekty verejnej správy a verejnosť a súčasne aj znížiť administratívnu a finančnú záťaž účtovných jednotiek. Zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku nahradilo zverejnenie v RÚZ bez poplatku. Vyhľadávací mechanizmus je nastavený na zobrazenie ÚZ konkrétnej ÚJ (alebo jej konsolidovaného celku). Po zobrazení zvoleného účtovného výkazu sa myslelo na možnosť stiahnutia v PDF forme alebo odoslania do tlačiarne. Na základe dopytov od verejnosti sa rozhodlo doplniť možnosť použitia automatov na sťahovanie účtovných závierok z verejnej časti registra prostredníctvom Application Programming Interface (API), ktoré umožní hromadné automatizované sťahovanie verejných dát.

14. Aké dáta sa nachádzajú vo verejnej časti registra za roky 2009 – 2012?

Za roky 2009 – 2012 sa v registri nachádzajú NEÚPLNÉ účtovné závierky, ktoré poskytli spracovatelia dát z účtovných závierok:

 1. DataCentrum – dáta z účtovných výkazov miest a obcí a ich organizácií
 2. Štátna pokladnica – dáta z účtovných výkazov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a subjektov verejnej správy
 3. Centrálny konsolidačný systém – dáta z konsolidovaných účtovných výkazov organizácií štátnej správy
 4. Obchodný vestník – účtovné závierky účtovných jednotiek účtujúcich podľa medzinárodných účtovných štandardov
 5. Finančné riaditeľstvo SR – skeny účtovných výkazov obchodných spoločností, družstiev a štátnych podnikov (výkaz POD 1-01, POD 2-01).

Zverejnené dáta z účtovných závierok za roky 2009 - 2012 (súvaha, výkaz ziskov a strát) je potrebné vnímať ako testovacie, a to z dôvodu, že boli pospájané z viacerých zdrojov, pričom pri každom výkaze účtovnej závierky je uvedený zdroj, odkiaľ historické dáta pochádzajú. Dopĺňanie týchto historických dát sa nepredpokladá. V registri sa povinne zverejňujú dáta až od 1.1.2014. Kvôli dátam za roky 2009 – 2012 nemusí subjekt v súvislosti s Registrom účtovných závierok podnikať žiadne osobitné kroky s cieľom doplnenia informácií a nehrozia mu za to ani žiadne sankcie.

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.