Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Banskobystrický samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Banskobystrický samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2016
Dokument: PDF veľkosť 22 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Súvaha k 31.12.2016
Dokument: PDF veľkosť 22 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku 2016 2015
Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 1 433 271 307,47 239 684 998,19 193 586 309,28 194 802 469,68
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 2 353 080 466,17 239 272 096,13 113 808 370,04 116 341 644,16
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 3 6 902 816,14 4 037 594,58 2 865 221,56 3 907 133,56
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 4
2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 5 6 902 123,51 4 036 901,95 2 865 221,56 3 907 133,56
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 6
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 7 692,63 692,63
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 8
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 11 341 315 704,03 235 120 186,55 106 195 517,48 107 681 714,60
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 12 15 388 479,58 15 388 479,58 15 494 339,66
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 13 12 205,58 12 205,58 12 205,58
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 14
4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 15 280 393 472,91 196 057 348,91 84 336 124,00 85 106 382,42
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 16 20 243 625,17 20 059 576,67 184 048,50 265 367,72
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 17 5 952 533,78 5 893 527,02 59 006,76 41 256,76
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 18 1 964,87 1 964,87 7 961,52
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 19
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 20 229 897,47 229 897,47
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 21 59 601,23 59 601,23
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 22 19 033 923,44 12 818 270,38 6 215 653,06 6 754 200,94
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 23
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 24 4 861 946,00 114 315,00 4 747 631,00 4 752 796,00
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 25 4 563 200,00 4 563 200,00 4 563 200,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 26 298 746,00 114 315,00 184 431,00 189 596,00
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 27
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 28
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 29
6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 30
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 31
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 32
B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 33 79 958 745,80 412 902,06 79 545 843,74 78 007 021,98
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 34 34 376,69 34 376,69 38 046,61
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 35 34 376,69 34 376,69 38 046,61
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 36
3. Výrobky (123) - (194) 37
4. Zvieratá (124) - (195) 38
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 39
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 40 62 099 715,50 62 099 715,50 65 132 639,48
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 41 1 632 677,69 1 632 677,69 1 683 961,35
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 42
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 43 60 465 863,34 60 465 863,34 63 448 568,15
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 44
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 45
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 46
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 47 1 174,47 1 174,47 109,98
B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 48 6 007,00 6 007,00 12 007,00
B.III.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 49
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 50
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 51
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 52
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 53
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 54
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 55
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 56
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 57
10 Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 58
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 59 6 007,00 6 007,00 12 007,00
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 60 572 799,74 412 902,06 159 897,68 126 716,19
B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 61
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 62
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 63
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 64
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 65 2 000,34 2 000,34
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 66
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 67
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 68 529 493,38 410 901,72 118 591,66 55 922,54
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 69
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 70
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 71
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 72
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 73
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 74
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 75
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 76
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 77
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 78
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 79
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 80
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 81 7 777,59 7 777,59 18 530,89
22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 82
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 83
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 84 33 528,43 33 528,43 52 262,76
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 17 245 846,87 17 245 846,87 12 697 612,70
B.V.1. Pokladnica (211) 86
2. Ceniny (213) 87 23 576,40 23 576,40 21 808,80
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 88 17 222 270,47 17 222 270,47 12 675 803,90
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 89
5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 90
6. Príjmový rozpočtový účet (223) 91
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 92
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 93
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 94
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 95
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 96
12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 97
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) 98
B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 99
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 100
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ) 101
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103
B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) 104
B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 232 095,50 232 095,50 453 803,54
C.1. Náklady budúcich období (381) 111 25 239,50 25 239,50 36 891,36
2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112
3. Príjmy budúcich období (385) 113 206 856,00 206 856,00 416 912,18
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.