Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 01.04.2017

Obec Chtelnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Chtelnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2016 2015
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 73 449,55 0,00 73 449,55 119 702,26
501 Spotreba materiálu 2 39 992,08 0,00 39 992,08 75 864,68
502 Spotreba energie 3 33 457,47 0,00 33 457,47 43 837,58
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 203 927,31 0,00 203 927,31 156 582,87
511 Opravy a udržiavanie 7 65 060,59 0,00 65 060,59 20 126,32
512 Cestovné 8 331,38 0,00 331,38 501,45
513 Náklady na reprezentáciu 9 5 647,72 0,00 5 647,72 508,00
518 Ostatné služby 10 132 887,62 0,00 132 887,62 135 447,10
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 254 755,10 0,00 254 755,10 229 069,79
521 Mzdové náklady 12 181 302,28 0,00 181 302,28 163 352,47
524 Zákonné sociálne poistenie 13 61 621,76 0,00 61 621,76 55 038,08
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 11 831,06 0,00 11 831,06 10 679,24
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 4 161,73 0,00 4 161,73 2 990,48
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 4 161,73 0,00 4 161,73 2 990,48
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 15 267,02 0,00 15 267,02 15 834,48
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 377,40 0,00 377,40 4 260,99
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 824,45 0,00 824,45 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 13,14 0,00 13,14 130,00
546 Odpis pohľadávky 26 572,73 0,00 572,73 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 13 479,30 0,00 13 479,30 11 443,49
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 317 787,08 0,00 317 787,08 397 972,47
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 314 230,08 0,00 314 230,08 394 972,47
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 3 557,00 0,00 3 557,00 3 000,00
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 557,00 0,00 3 557,00 3 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 18 464,84 0,00 18 464,84 17 950,30
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 14 468,42 0,00 14 468,42 12 711,11
563 Kurzové straty 43 15,03 0,00 15,03 2,09
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 3 981,39 0,00 3 981,39 5 172,11
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 64,99
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 331 096,11 0,00 331 096,11 300 646,60
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 297 033,55 0,00 297 033,55 268 007,75
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 8 959,24 0,00 8 959,24 8 136,14
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 25 103,32 0,00 25 103,32 24 502,71
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 218 908,74 0,00 1 218 908,74 1 240 749,25

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.