Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 04.04.2018

Obec Chtelnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Chtelnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2017 2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 83 400,01 83 400,01 73 449,55
501 Spotreba materiálu 2 22 365,92 22 365,92 39 992,08
502 Spotreba energie 3 61 034,09 61 034,09 33 457,47
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 254 794,76 254 794,76 203 927,31
511 Opravy a udržiavanie 7 83 731,79 83 731,79 65 060,59
512 Cestovné 8 422,05 422,05 331,38
513 Náklady na reprezentáciu 9 3 453,72 3 453,72 5 647,72
518 Ostatné služby 10 167 187,20 167 187,20 132 887,62
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 250 733,97 250 733,97 254 755,10
521 Mzdové náklady 12 178 090,27 178 090,27 181 302,28
524 Zákonné sociálne poistenie 13 60 917,73 60 917,73 61 621,76
525 Ostatné sociálne poistenie 14 1 015,92 1 015,92
527 Zákonné sociálne náklady 15 10 710,05 10 710,05 11 831,06
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 3 133,73 3 133,73 4 161,73
531 Daň z motorových vozidiel 18
532 Daň z nehnuteľnosti 19
538 Ostatné dane a poplatky 20 3 133,73 3 133,73 4 161,73
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 13 218,51 13 218,51 15 267,02
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 690,05 690,05 377,40
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 1,07 1,07 824,45
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 13,14
546 Odpis pohľadávky 26 82,00 82,00 572,73
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 12 445,39 12 445,39 13 479,30
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 399 764,53 399 764,53 317 787,08
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 399 764,53 399 764,53 314 230,08
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 3 557,00
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 557,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 17 583,80 17 583,80 18 464,84
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42 11 636,68 11 636,68 14 468,42
563 Kurzové straty 43 15,03
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 5 947,12 5 947,12 3 981,39
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 327 652,64 327 652,64 331 096,11
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 310 567,64 310 567,64 297 033,55
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 8 959,24
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 17 085,00 17 085,00 25 103,32
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 350 281,95 1 350 281,95 1 218 908,74

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.