Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 14.03.2019

Obec Kysucký Lieskovec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Kysucký Lieskovec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2018 2017
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 60 617,43 48 882,80 109 500,23 103 176,55
501 Spotreba materiálu 2 36 949,03 3 649,79 40 598,82 31 928,74
502 Spotreba energie 3 23 668,40 45 233,01 68 901,41 71 247,81
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 120 554,62 11 640,68 132 195,30 94 844,48
511 Opravy a udržiavanie 7 23 056,26 3 482,03 26 538,29 2 997,60
512 Cestovné 8 1 499,27 1 499,27 1 724,51
513 Náklady na reprezentáciu 9 5 771,74 5 771,74 2 297,94
518 Ostatné služby 10 90 227,35 8 158,65 98 386,00 87 824,43
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 233 183,41 36 574,26 269 757,67 212 274,21
521 Mzdové náklady 12 158 057,48 26 931,46 184 988,94 151 283,54
524 Zákonné sociálne poistenie 13 54 887,84 9 364,40 64 252,24 51 599,23
525 Ostatné sociálne poistenie 14
527 Zákonné sociálne náklady 15 20 238,09 278,40 20 516,49 9 391,44
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 8 873,13 3 416,36 12 289,49 8 140,39
531 Daň z motorových vozidiel 18 129,50 129,50
532 Daň z nehnuteľnosti 19
538 Ostatné dane a poplatky 20 8 873,13 3 286,86 12 159,99 8 140,39
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 7 059,68 1 489,64 8 549,32 30 290,58
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 2 687,69 2 687,69 16 200,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 500,00
546 Odpis pohľadávky 26 3 383,90 1 489,64 4 873,54 12 119,40
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 988,09 988,09 1 471,18
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 355 750,43 355 750,43 417 104,15
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 217 445,34 217 445,34 207 375,92
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 138 305,09 138 305,09 209 728,23
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 94 468,00 94 468,00 92 967,80
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 43 837,09 43 837,09 116 760,43
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 10 332,73 1 023,80 11 356,53 15 800,44
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42 3 901,35 265,87 4 167,22 5 565,04
563 Kurzové straty 43
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 6 431,38 757,93 7 189,31 10 235,40
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 522 318,60 522 318,60 408 419,96
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 518 838,60 518 838,60 408 419,96
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 3 480,00 3 480,00
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 318 690,03 103 027,54 1 421 717,57 1 290 050,76

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.