Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 04.04.2019

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

COMORRA SERVIS

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2018 2017
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 295 904,76 200 850,24 496 755,00 447 586,52
501 Spotreba materiálu 2 118 151,16 177 330,86 295 482,02 249 737,27
502 Spotreba energie 3 177 753,60 23 519,38 201 272,98 197 849,25
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 175 300,30 106 162,60 281 462,90 192 043,33
511 Opravy a udržiavanie 7 95 633,80 18 428,69 114 062,49 58 085,85
512 Cestovné 8 1 295,25 450,00 1 745,25 1 253,66
513 Náklady na reprezentáciu 9 157,30 0,00 157,30 97,30
518 Ostatné služby 10 78 213,95 87 283,91 165 497,86 132 606,52
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 652 261,58 207 376,20 859 637,78 777 361,07
521 Mzdové náklady 12 466 756,35 149 341,26 616 097,61 558 326,89
524 Zákonné sociálne poistenie 13 153 769,34 50 862,51 204 631,85 183 827,21
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 31 735,89 7 172,43 38 908,32 35 206,97
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 7 595,59 3 858,23 11 453,82 13 298,69
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 261,06 0,00 261,06 261,06
538 Ostatné dane a poplatky 20 7 334,53 3 858,23 11 192,76 13 037,63
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 760,63 4 725,98 5 486,61 2 917,02
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 28,59 0,00 28,59 15,32
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,72 0,00 0,72 80,00
546 Odpis pohľadávky 26 52,00 42,48 94,48 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 679,32 4 649,94 5 329,26 2 821,70
549 Manká a škody 28 0,00 33,56 33,56 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 170 922,43 71 194,02 242 116,45 212 044,10
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 168 196,18 71 194,02 239 390,20 209 715,76
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 2 726,25 0,00 2 726,25 2 328,34
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 2 100,00 0,00 2 100,00 1 020,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 626,25 0,00 626,25 1 308,34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 9 841,52 14 381,32 24 222,84 14 429,88
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 2 504,95 4 733,31 7 238,26 3 767,91
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 7 336,57 9 648,01 16 984,58 10 661,97
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0,00 0,00 0,00 0,00
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 312 586,81 608 548,59 1 921 135,40 1 659 680,61

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.