Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 25.03.2020

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2019 2018
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 183 232,18 0,00 183 232,18 185 117,99
501 Spotreba materiálu 2 109 350,84 0,00 109 350,84 155 429,19
502 Spotreba energie 3 73 881,34 0,00 73 881,34 29 688,80
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 289 816,22 0,00 289 816,22 260 117,46
511 Opravy a udržiavanie 7 71 754,44 0,00 71 754,44 31 368,22
512 Cestovné 8 1 610,47 0,00 1 610,47 1 942,16
513 Náklady na reprezentáciu 9 12 381,30 0,00 12 381,30 13 011,38
518 Ostatné služby 10 204 070,01 0,00 204 070,01 213 795,70
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 472 680,44 0,00 472 680,44 339 591,08
521 Mzdové náklady 12 342 742,03 0,00 342 742,03 248 252,86
524 Zákonné sociálne poistenie 13 118 396,89 0,00 118 396,89 83 578,40
525 Ostatné sociálne poistenie 14 914,27 0,00 914,27 885,78
527 Zákonné sociálne náklady 15 10 627,25 0,00 10 627,25 6 874,04
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 0,00 0,00 0,00 922,95
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 0,00 0,00 0,00 922,95
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 42 380,39 0,00 42 380,39 49 133,26
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 16 551,61 0,00 16 551,61 24 702,28
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 25 828,78 0,00 25 828,78 24 430,98
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 127 852,10 0,00 127 852,10 115 735,89
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 126 832,10 0,00 126 832,10 114 735,89
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 1 020,00 0,00 1 020,00 1 000,00
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 020,00 0,00 1 020,00 1 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 14 080,46 0,00 14 080,46 11 779,70
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 6 898,46 0,00 6 898,46 6 165,83
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 7 182,00 0,00 7 182,00 5 613,87
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 228 083,09 0,00 228 083,09 431 832,99
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 207 663,40 0,00 207 663,40 424 885,26
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 20 419,69 0,00 20 419,69 6 947,73
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 358 124,88 0,00 1 358 124,88 1 394 231,32

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.