Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 27.03.2020

Obec Závod

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Závod

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2019 2018
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 96 048,14 3 085,57 99 133,71 99 554,15
501 Spotreba materiálu 2 49 307,11 3 085,57 52 392,68 59 275,26
502 Spotreba energie 3 46 741,03 0,00 46 741,03 40 278,89
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 313 242,81 20,00 313 262,81 337 585,83
511 Opravy a udržiavanie 7 20 873,60 20,00 20 893,60 86 863,86
512 Cestovné 8 263,96 0,00 263,96 578,36
513 Náklady na reprezentáciu 9 6 773,04 0,00 6 773,04 6 537,01
518 Ostatné služby 10 285 332,21 0,00 285 332,21 243 606,60
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 348 088,67 0,00 348 088,67 293 496,96
521 Mzdové náklady 12 252 791,62 0,00 252 791,62 212 989,27
524 Zákonné sociálne poistenie 13 81 985,04 0,00 81 985,04 68 615,43
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 13 266,59 0,00 13 266,59 11 840,72
528 Ostatné sociálne náklady 16 45,42 0,00 45,42 51,54
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 4 612,21 0,00 4 612,21 5 317,83
531 Daň z motorových vozidiel 18 312,00 0,00 312,00 269,10
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 4 300,21 0,00 4 300,21 5 048,73
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 10 201,56 0,00 10 201,56 8 577,07
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 946,40 0,00 1 946,40 603,60
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 9,40
546 Odpis pohľadávky 26 303,01 0,00 303,01 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 7 952,15 0,00 7 952,15 7 964,07
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 218 146,84 0,00 218 146,84 219 386,14
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 205 583,01 0,00 205 583,01 202 851,15
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 12 563,83 0,00 12 563,83 16 534,99
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 10 863,83 0,00 10 863,83 14 834,99
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 3 162,25 59,40 3 221,65 3 284,94
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 1 718,46 0,00 1 718,46 2 529,77
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 1 443,79 59,40 1 503,19 755,17
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 436 042,27 0,00 436 042,27 365 094,71
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 417 134,27 0,00 417 134,27 345 459,21
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 408,00 0,00 408,00 510,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 18 500,00 0,00 18 500,00 19 125,50
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 429 544,75 3 164,97 1 432 709,72 1 332 297,63

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.