Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 31.03.2020

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2019 2018
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 328 995,03 69 491,29 398 486,32 401 663,40
501 Spotreba materiálu 2 142 003,07 33 730,96 175 734,03 166 575,92
502 Spotreba energie 3 186 991,96 31 886,97 218 878,93 230 766,98
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 3 873,36 3 873,36 4 320,50
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 936 760,76 24 529,61 961 290,37 948 361,97
511 Opravy a udržiavanie 7 342 655,60 12 775,53 355 431,13 505 763,65
512 Cestovné 8 1 336,40 0,00 1 336,40 859,63
513 Náklady na reprezentáciu 9 3 211,67 0,00 3 211,67 9 367,32
518 Ostatné služby 10 589 557,09 11 754,08 601 311,17 432 371,37
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 760 662,69 108 220,03 868 882,72 818 622,30
521 Mzdové náklady 12 545 867,99 77 480,75 623 348,74 587 978,50
524 Zákonné sociálne poistenie 13 185 182,88 25 666,02 210 848,90 198 742,61
525 Ostatné sociálne poistenie 14 5 926,12 0,00 5 926,12 2 988,08
527 Zákonné sociálne náklady 15 23 685,70 5 073,26 28 758,96 28 913,11
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 1 998,24 0,00 1 998,24 2 583,16
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 1 998,24 0,00 1 998,24 2 583,16
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 36 220,57 0,00 36 220,57 40 531,51
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0,00 0,00 0,00 1 504,04
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 102,32 0,00 102,32 5,40
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 863,04
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 36 118,25 0,00 36 118,25 38 159,03
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 600 570,11 27 271,05 627 841,16 862 025,15
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 596 870,11 22 934,78 619 804,89 602 039,59
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 3 700,00 4 336,27 8 036,27 259 985,56
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 4 336,27 4 336,27 4 947,06
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 700,00 0,00 3 700,00 3 600,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 251 438,50
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 45 995,27 170,61 46 165,88 47 957,34
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 32 560,65 0,00 32 560,65 34 530,99
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 13 434,62 170,61 13 605,23 13 426,35
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 303 501,14 0,00 1 303 501,14 1 194 451,77
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 966 012,49 0,00 966 012,49 874 532,14
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 303,34 0,00 303,34 320,66
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 337 185,31 0,00 337 185,31 319 598,97
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 4 014 703,81 229 682,59 4 244 386,40 4 316 196,60

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.