Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 02.04.2020

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Turany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2019 2018
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 283 749,60 0,00 283 749,60 282 460,48
501 Spotreba materiálu 2 172 533,74 0,00 172 533,74 146 171,46
502 Spotreba energie 3 111 215,86 0,00 111 215,86 136 289,02
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 379 132,86 0,00 379 132,86 268 329,66
511 Opravy a udržiavanie 7 60 093,28 0,00 60 093,28 45 302,60
512 Cestovné 8 868,38 0,00 868,38 4 670,96
513 Náklady na reprezentáciu 9 3 474,72 0,00 3 474,72 2 402,77
518 Ostatné služby 10 314 696,48 0,00 314 696,48 215 953,33
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 931 334,93 0,00 931 334,93 842 878,37
521 Mzdové náklady 12 672 856,69 0,00 672 856,69 613 472,57
524 Zákonné sociálne poistenie 13 228 699,06 0,00 228 699,06 205 171,39
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 29 779,18 0,00 29 779,18 24 234,41
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 6 868,31 0,00 6 868,31 4 759,79
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 6 868,31 0,00 6 868,31 4 759,79
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 121 335,63 0,00 121 335,63 23 283,05
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 18,23 0,00 18,23 73,86
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 289,08 0,00 289,08 406,30
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 2 769,64
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 121 028,32 0,00 121 028,32 20 033,25
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 400 689,58 0,00 400 689,58 290 600,74
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 291 822,48 0,00 291 822,48 286 082,57
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 108 867,10 0,00 108 867,10 4 518,17
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 2 700,00 0,00 2 700,00 2 700,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 106 167,10 0,00 106 167,10 1 818,17
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 17 701,35 0,00 17 701,35 17 697,86
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 5 825,72 0,00 5 825,72 6 274,57
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 11 875,63 0,00 11 875,63 11 423,29
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 449 201,67 0,00 449 201,67 316 818,22
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 417 161,62 0,00 417 161,62 289 968,22
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 24 440,05 0,00 24 440,05 21 050,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 7 600,00 0,00 7 600,00 5 800,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 2 590 013,93 0,00 2 590 013,93 2 046 828,17

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.