Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 26.02.2021

Obec Kysucký Lieskovec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Kysucký Lieskovec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2020 2019
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 83 398,11 55 036,75 138 434,86 114 366,92
501 Spotreba materiálu 2 56 194,75 5 471,46 61 666,21 40 418,53
502 Spotreba energie 3 27 203,36 49 565,29 76 768,65 73 948,39
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 114 264,63 11 333,69 125 598,32 110 295,71
511 Opravy a udržiavanie 7 23 108,35 1 576,00 24 684,35 12 153,27
512 Cestovné 8 2 279,71 2 279,71 2 862,70
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 547,58 2 547,58 5 091,74
518 Ostatné služby 10 86 328,99 9 757,69 96 086,68 90 188,00
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 263 067,11 23 669,26 286 736,37 248 615,46
521 Mzdové náklady 12 186 565,40 17 518,08 204 083,48 172 546,85
524 Zákonné sociálne poistenie 13 61 824,98 6 056,60 67 881,58 58 400,31
525 Ostatné sociálne poistenie 14
527 Zákonné sociálne náklady 15 14 676,73 94,58 14 771,31 17 668,30
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 14 650,55 5 737,64 20 388,19 18 062,46
531 Daň z motorových vozidiel 18 112,23 112,23 111,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19
538 Ostatné dane a poplatky 20 14 650,55 5 625,41 20 275,96 17 951,46
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 7 829,57 113,88 7 943,45 7 153,97
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 300,00 12,10 312,10 6 408,00
546 Odpis pohľadávky 26 193,15 101,78 294,93
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 7 336,42 7 336,42 745,97
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 268 552,35 1 503,50 270 055,85 313 227,06
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 236 361,63 236 361,63 224 487,71
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 32 190,72 1 503,50 33 694,22 88 739,35
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 626,00 1 626,00 51 702,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 1 503,50 1 503,50 914,15
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 30 564,72 30 564,72 36 123,20
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 8 899,45 796,33 9 695,78 10 527,29
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42 2 364,06 51,00 2 415,06 3 492,27
563 Kurzové straty 43
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 6 535,39 745,33 7 280,72 7 035,02
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 583 123,95 583 123,95 564 489,85
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 573 469,94 573 469,94 559 911,61
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 9 654,01 9 654,01 4 578,24
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 343 785,72 98 191,05 1 441 976,77 1 386 738,72

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.