Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 29.03.2021

Obec Dravce

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Dravce

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2020 2019
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 87 308,95 0,00 87 308,95 67 869,99
501 Spotreba materiálu 2 43 991,82 0,00 43 991,82 34 787,12
502 Spotreba energie 3 43 317,13 0,00 43 317,13 33 082,87
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 49 203,76 0,00 49 203,76 63 664,97
511 Opravy a udržiavanie 7 14 400,44 0,00 14 400,44 11 882,51
512 Cestovné 8 1 993,80 0,00 1 993,80 4 722,86
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 182,88 0,00 1 182,88 1 098,44
518 Ostatné služby 10 31 626,64 0,00 31 626,64 45 961,16
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 329 895,73 0,00 329 895,73 297 880,00
521 Mzdové náklady 12 237 814,46 0,00 237 814,46 211 658,64
524 Zákonné sociálne poistenie 13 79 232,80 0,00 79 232,80 73 825,95
525 Ostatné sociálne poistenie 14 4 741,60 0,00 4 741,60 3 421,53
527 Zákonné sociálne náklady 15 8 106,87 0,00 8 106,87 8 973,88
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 9 102,78 0,00 9 102,78 8 741,52
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 9 102,78 0,00 9 102,78 8 741,52
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 26 811,05 0,00 26 811,05 20 299,34
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 12,01 0,00 12,01 0,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 45,14 0,00 45,14 12,99
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 58,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 23 998,37 0,00 23 998,37 20 228,35
549 Manká a škody 28 2 755,53 0,00 2 755,53 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 62 586,99 0,00 62 586,99 52 129,58
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 59 970,62 0,00 59 970,62 40 038,45
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 2 616,37 0,00 2 616,37 12 091,13
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 1 116,37 0,00 1 116,37 10 591,13
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 4 535,05 0,00 4 535,05 3 708,30
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 1 999,53 0,00 1 999,53 1 498,97
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 2 535,52 0,00 2 535,52 2 209,33
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 119 318,12 0,00 119 318,12 129 237,14
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 117 961,57 0,00 117 961,57 126 033,82
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 1 356,55 0,00 1 356,55 3 203,32
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 688 762,43 0,00 688 762,43 643 530,84

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.