Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 17.03.2022

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021
Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2021 2020
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 426 280,34 48 058,08 474 338,42 382 551,11
501 Spotreba materiálu 2 170 854,64 35 267,97 206 122,61 133 879,46
502 Spotreba energie 3 255 425,70 7 200,00 262 625,70 246 187,99
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 5 590,11 5 590,11 2 483,66
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 717 383,42 40 619,26 758 002,68 661 753,90
511 Opravy a udržiavanie 7 316 517,94 15 938,40 332 456,34 290 516,31
512 Cestovné 8 183,26 0,00 183,26 149,00
513 Náklady na reprezentáciu 9 4 135,66 0,00 4 135,66 2 982,02
518 Ostatné služby 10 396 546,56 24 680,86 421 227,42 368 106,57
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 886 022,45 120 570,28 1 006 592,73 924 156,78
521 Mzdové náklady 12 632 982,19 87 126,30 720 108,49 659 634,56
524 Zákonné sociálne poistenie 13 212 740,61 28 988,13 241 728,74 222 109,59
525 Ostatné sociálne poistenie 14 5 282,12 0,00 5 282,12 5 242,28
527 Zákonné sociálne náklady 15 35 017,53 4 455,85 39 473,38 37 170,35
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 3 573,43 0,00 3 573,43 742,06
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 3 573,43 0,00 3 573,43 742,06
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 176 715,74 0,00 176 715,74 27 213,61
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 131 728,54 0,00 131 728,54 1 245,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 38,39 0,00 38,39 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 100,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 44 948,81 0,00 44 948,81 25 868,61
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 766 129,54 32 156,56 798 286,10 676 786,05
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 760 851,44 24 827,29 785 678,73 668 108,30
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 5 278,10 7 329,27 12 607,37 8 677,75
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 7 329,27 7 329,27 4 777,75
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 900,00 0,00 3 900,00 3 900,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 1 378,10 0,00 1 378,10 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 45 909,92 25,95 45 935,87 45 215,35
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 29 055,24 0,00 29 055,24 30 897,03
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 16 854,68 25,95 16 880,63 14 318,32
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 365 217,86 0,00 1 365 217,86 1 250 577,54
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 1 130 716,56 0,00 1 130 716,56 1 002 026,96
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 2 500,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 234 501,30 0,00 234 501,30 246 050,58
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 4 387 232,70 241 430,13 4 628 662,83 3 968 996,40

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.