Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 31.03.2023

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2022 2021
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 567 139,02 0,00 567 139,02 528 198,06
501 Spotreba materiálu 2 166 189,62 0,00 166 189,62 221 359,50
502 Spotreba energie 3 400 949,40 0,00 400 949,40 306 838,56
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 762 922,60 0,00 762 922,60 441 943,00
511 Opravy a udržiavanie 7 36 700,39 0,00 36 700,39 92 586,58
512 Cestovné 8 205,69 0,00 205,69 157,00
513 Náklady na reprezentáciu 9 6 736,23 0,00 6 736,23 3 640,03
518 Ostatné služby 10 719 280,29 0,00 719 280,29 345 559,39
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 1 449 960,14 0,00 1 449 960,14 1 526 156,17
521 Mzdové náklady 12 982 940,51 0,00 982 940,51 1 058 418,68
524 Zákonné sociálne poistenie 13 345 547,88 0,00 345 547,88 363 477,63
525 Ostatné sociálne poistenie 14 11 732,81 0,00 11 732,81 11 571,92
527 Zákonné sociálne náklady 15 109 738,94 0,00 109 738,94 92 687,94
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 113 345,72 0,00 113 345,72 118 303,98
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 113 345,72 0,00 113 345,72 118 303,98
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 116 228,37 0,00 116 228,37 47 647,83
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 74,20 0,00 74,20 356,16
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 4,99
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 116 154,17 0,00 116 154,17 47 274,18
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 12,50
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 513 753,39 0,00 513 753,39 473 143,25
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 483 360,05 0,00 483 360,05 465 430,41
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 30 393,34 0,00 30 393,34 7 712,84
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 2 340,00 0,00 2 340,00 2 340,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 28 053,34 0,00 28 053,34 5 372,84
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 80 828,65 0,00 80 828,65 78 608,78
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 49 805,53 0,00 49 805,53 48 197,58
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 31 023,12 0,00 31 023,12 30 411,20
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 614 117,47 0,00 1 614 117,47 1 475 243,41
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 1 272 622,46 0,00 1 272 622,46 1 081 053,12
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 48 152,01 0,00 48 152,01 172 142,05
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 293 343,00 0,00 293 343,00 222 048,24
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 5 218 295,36 0,00 5 218 295,36 4 689 244,48

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.