Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 05.09.2013

Obec Kysucký Lieskovec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Kysucký Lieskovec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 152 131 0 152 131 177 407
501 Spotreba materiálu 2 46 056 0 46 056 55 911
502 Spotreba energie 3 106 075 0 106 075 121 496
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 629 074 0 629 074 280 389
511 Opravy a udržiavanie 7 113 750 0 113 750 136 871
512 Cestovné 8 5 445 0 5 445 4 342
513 Náklady na reprezentáciu 9 8 632 0 8 632 4 170
518 Ostatné služby 10 501 247 0 501 247 135 006
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 181 436 0 181 436 171 357
521 Mzdové náklady 12 136 929 0 136 929 128 749
524 Zákonné sociálne poistenie 13 38 280 0 38 280 37 665
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 6 227 0 6 227 4 943
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 3 214 0 3 214 4 645
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 3 214 0 3 214 4 645
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 6 766 0 6 766 33 157
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0 0 0 30 031
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 440 0 440 196
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 22
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 3 010 0 3 010 2 908
549 Manká a škody 28 3 316 0 3 316 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 103 146 0 103 146 108 370
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 88 286 0 88 286 87 387
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 14 860 0 14 860 20 983
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 8 516 0 8 516 16 485
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 6 344 0 6 344 4 498
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 10 848 0 10 848 2 265
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 7 190 0 7 190 0
563 Kurzové straty 43 0 0 0 3
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 3 658 0 3 658 2 262
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 303 415 0 303 415 374 280
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 269 349 0 269 349 323 487
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 34 066 0 34 066 50 793
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 390 030 0 1 390 030 1 151 870
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.