Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 05.09.2013

Mesto Turany

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesto Turany

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 5 269 240 5 574 572
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 3 751 014 3 961 279
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 175 619 175 619
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118 175 619 175 619
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119 0 0
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0 0
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0 0
2. Ostatné fondy (427) 122 0 0
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 3 575 395 3 785 660
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 3 776 465 3 971 937
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -201 070 -186 277
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 1 006 603 1 057 254
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 22 529 21 172
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0 0
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0 0
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0 0
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 22 529 21 172
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 0 0
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133 0 0
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0 0
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135 0 0
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136 0 0
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 0 0
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0 0
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 139 0 0
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 758 465 798 513
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 733 497 761 750
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 21 112 21 112
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0 0
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 3 856 3 726
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0 11 925
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0 0
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0 0
8. Predané opcie (377AÚ) 148 0 0
9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0 0
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 78 279 79 693
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 27 804 27 331
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0 0
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 9 332 8 506
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0 0
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 0 0
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0 0
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0 0
8. Predané opcie (377AÚ) 159 0 0
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 1 489 2 104
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161 0 0
11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0 0
12. Zamestnanci (331) 163 24 096 25 343
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0 0
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 13 223 13 283
15. Daň z príjmov (341) 166 0 0
16. Ostatné priame dane (342) 167 2 335 3 126
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0 0
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0 0
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0 0
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 171 0 0
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 0 0
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 147 330 157 876
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) 174 147 321 157 876
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 9 0
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) 176 0 0
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0 0
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178 0 0
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179 0 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 511 623 556 039
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 0 0
2. Výnosy budúcich období (384) 182 511 623 556 039
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183 0 0
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) 999

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.