Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 05.09.2013

Obec Jaslovské Bohunice

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Obec Jaslovské Bohunice

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 18 878 320 17 359 851
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 14 107 461 12 878 063
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 -29 329 0
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118 -29 329 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119 0 0
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0 0
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0 0
2. Ostatné fondy (427) 122 0 0
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 14 136 790 12 878 063
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 12 878 064 11 509 302
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 1 258 726 1 368 761
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 2 771 606 2 433 216
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 17 350 25 350
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0 0
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0 0
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0 0
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 17 350 25 350
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 106 8 667
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133 0 0
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0 0
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135 0 0
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136 0 0
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 106 8 667
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0 0
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 139 0 0
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 1 126 996 1 140 840
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 1 125 943 1 137 971
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0 0
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0 0
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 1 053 2 869
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0 0
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0 0
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0 0
8. Predané opcie (377AÚ) 148 0 0
9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0 0
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 346 987 446 501
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 151 077 91 496
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0 0
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0 0
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 64 930 0
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 7 810 0
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0 0
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0 0
8. Predané opcie (377AÚ) 159 0 0
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 67 374 308 424
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161 0 0
11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0 0
12. Zamestnanci (331) 163 37 703 20 291
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0 168
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 11 742 9 967
15. Daň z príjmov (341) 166 0 0
16. Ostatné priame dane (342) 167 6 351 2 781
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0 13 374
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0 0
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0 0
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 171 0 0
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 0 0
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 1 280 167 811 858
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ ) 174 985 377 616 168
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 294 790 195 690
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ) 176 0 0
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0 0
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178 0 0
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179 0 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 1 999 253 2 048 572
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 3 588 1 229
2. Výnosy budúcich období (384) 182 1 995 665 2 047 343
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183 0 0
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) 999

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.