Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 07.09.2013

Obec Beniakovce

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Beniakovce

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 49 542 0 49 542 34 608
501 Spotreba materiálu 2 24 180 0 24 180 9 822
502 Spotreba energie 3 24 912 0 24 912 24 786
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 450 0 450 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 42 835 0 42 835 41 216
511 Opravy a udržiavanie 7 2 280 0 2 280 2 944
512 Cestovné 8 2 467 0 2 467 2 013
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 627 0 1 627 1 485
518 Ostatné služby 10 36 461 0 36 461 34 774
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 151 561 0 151 561 169 265
521 Mzdové náklady 12 119 989 0 119 989 130 083
524 Zákonné sociálne poistenie 13 30 625 0 30 625 34 239
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 97 0 97 4 943
528 Ostatné sociálne náklady 16 850 0 850 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 0 0 0 0
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 0 0 0 0
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 349 0 349 0
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0 0 0 0
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 5 0 5 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 344 0 344 0
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 41 656 0 41 656 60 753
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 34 992 0 34 992 60 753
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 6 664 0 6 664 0
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 6 561 0 6 561 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 0 0 0 0
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 103 0 103 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 4 771 0 4 771 6 550
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 4 298 0 4 298 3 998
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 473 0 473 2 552
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 2 082 0 2 082 1 852
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 2 082 0 2 082 1 852
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 3 0 3 0
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0 0 0 0
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0 0 0 0
587 Náklady na ostatné transfery 61 3 0 3 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 292 799 0 292 799 314 244
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.