Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 18.08.2013

Obec Beniakovce

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Beniakovce

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 21 699 0 21 699 20 415
501 Spotreba materiálu 2 5 832 0 5 832 4 282
502 Spotreba energie 3 15 544 0 15 544 15 901
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0 0 0 0
504 Predaný tovar 5 323 0 323 232
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 33 487 0 33 487 39 733
511 Opravy a udržiavanie 7 7 144 0 7 144 5 809
512 Cestovné 8 1 924 0 1 924 1 992
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 018 0 2 018 398
518 Ostatné služby 10 22 401 0 22 401 31 534
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 169 500 0 169 500 153 455
521 Mzdové náklady 12 134 281 0 134 281 120 228
524 Zákonné sociálne poistenie 13 34 649 0 34 649 31 501
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 570 0 570 1 726
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 0 0 0 33
531 Daň z motorových vozidiel 18 0 0 0 0
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 0 0 0 33
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 66 0 66 133
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0 0 0 0
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 66 0 66 133
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 59 755 0 59 755 79 632
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 59 755 0 59 755 68 313
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 0 0 0 11 319
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 11 319
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 0 0 0 0
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 2 176 0 2 176 5 643
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 1 469 0 1 469 1 261
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 707 0 707 4 382
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 113 0 1 113 9 659
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0 0 0 0
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 20 0 20 0
587 Náklady na ostatné transfery 61 1 093 0 1 093 9 659
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 287 796 0 287 796 308 703
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.