Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 20.10.2013

Obec Stráňavy

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Stráňavy

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 72 970 0 72 970 67 049
501 Spotreba materiálu 2 29 685 0 29 685 16 215
502 Spotreba energie 3 40 017 0 40 017 50 160
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 3 268 0 3 268 674
504 Predaný tovar 5 0 0 0 0
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 79 420 0 79 420 195 880
511 Opravy a udržiavanie 7 11 008 0 11 008 100 689
512 Cestovné 8 763 0 763 702
513 Náklady na reprezentáciu 9 250 0 250 450
518 Ostatné služby 10 67 399 0 67 399 94 039
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 151 467 0 151 467 170 012
521 Mzdové náklady 12 123 894 0 123 894 138 464
524 Zákonné sociálne poistenie 13 24 943 0 24 943 28 270
525 Ostatné sociálne poistenie 14 0 0 0 0
527 Zákonné sociálne náklady 15 2 630 0 2 630 3 278
528 Ostatné sociálne náklady 16 0 0 0 0
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 101 0 101 1 673
531 Daň z motorových vozidiel 18 73 0 73 1 673
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0 0 0 0
538 Ostatné dane a poplatky 20 28 0 28 0
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 94 0 94 1 707
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0 0 0 910
542 Predaný materiál 23 0 0 0 0
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0 0 0 0
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 21 0 21 500
546 Odpis pohľadávky 26 0 0 0 0
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 73 0 73 297
549 Manká a škody 28 0 0 0 0
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 144 306 0 144 306 87 289
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 137 203 0 137 203 81 617
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 7 103 0 7 103 5 672
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0 0 0 0
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 7 103 0 7 103 5 672
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0 0 0 0
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0 0 0 0
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0 0 0 0
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0 0 0 0
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0 0 0 0
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 12 270 0 12 270 7 415
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0 0 0 0
562 Úroky 42 11 382 0 11 382 6 552
563 Kurzové straty 43 0 0 0 0
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0 0 0 0
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0 0 0 0
567 Náklady na derivátové operácie 46 0 0 0 0
568 Ostatné finančné náklady 47 888 0 888 863
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0 0 0 0
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0 0 0 0
572 Škody 50 0 0 0 0
574 Tvorba rezerv 51 0 0 0 0
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 0 0 0
579 Tvorba opravných položiek 53 0 0 0 0
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 181 929 0 181 929 187 148
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0 0 0 0
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0 0 0 0
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0 0 0 0
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 156 197 0 156 197 164 662
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0 0 0 0
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 25 732 0 25 732 22 486
587 Náklady na ostatné transfery 61 0 0 0 0
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0 0 0 0
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 0 0 0
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 642 556 0 642 556 718 173
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.