Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 01.04.2014

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 341 360,43 0,00 341 360,43 339 458,34
501 Spotreba materiálu 2 97 019,79 0,00 97 019,79 89 711,46
502 Spotreba energie 3 244 340,64 0,00 244 340,64 249 746,88
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 242 938,24 0,00 242 938,24 284 381,99
511 Opravy a udržiavanie 7 114 638,59 0,00 114 638,59 80 292,39
512 Cestovné 8 1 011,87 0,00 1 011,87 819,28
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 226,75 0,00 2 226,75 1 890,66
518 Ostatné služby 10 125 061,03 0,00 125 061,03 201 379,66
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 890 610,50 0,00 890 610,50 870 720,66
521 Mzdové náklady 12 619 979,13 0,00 619 979,13 614 265,22
524 Zákonné sociálne poistenie 13 218 029,94 0,00 218 029,94 209 337,60
525 Ostatné sociálne poistenie 14 5 369,86 0,00 5 369,86 4 913,01
527 Zákonné sociálne náklady 15 47 231,57 0,00 47 231,57 42 204,83
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 62 778,22 0,00 62 778,22 1 586,33
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 62 778,22 0,00 62 778,22 1 586,33
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 48 774,31 0,00 48 774,31 73 833,94
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 797,72 0,00 1 797,72 6 503,64
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 658,27 0,00 658,27 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 46 318,32 0,00 46 318,32 67 330,30
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 336 153,03 0,00 336 153,03 444 233,33
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 285 818,00 0,00 285 818,00 277 883,78
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 50 335,03 0,00 50 335,03 166 349,55
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 38 205,36 0,00 38 205,36 46 237,46
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 12 129,67 0,00 12 129,67 120 112,09
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 49 152,49 0,00 49 152,49 63 718,27
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 33 516,19 0,00 33 516,19 49 661,64
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 15 636,30 0,00 15 636,30 14 056,63
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 707 433,67 0,00 707 433,67 701 120,70
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 589 069,85 0,00 589 069,85 586 781,52
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 22 914,27 0,00 22 914,27 21 588,63
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 95 449,55 0,00 95 449,55 92 750,55
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 2 679 200,89 0,00 2 679 200,89 2 779 053,56
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.