Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 08.04.2014

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Svodín

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 212 715,71 52 541,41 265 257,12 296 849,00
501 Spotreba materiálu 2 111 406,30 15 597,61 127 003,91 114 178,22
502 Spotreba energie 3 101 309,41 36 943,80 138 253,21 174 804,42
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 7 866,36
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 246 410,31 99 818,76 346 229,07 220 561,11
511 Opravy a udržiavanie 7 76 110,69 0,00 76 110,69 34 805,42
512 Cestovné 8 1 184,16 0,00 1 184,16 1 974,39
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 555,66 0,00 2 555,66 1 556,38
518 Ostatné služby 10 166 559,80 99 818,76 266 378,56 182 224,92
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 367 662,18 4 615,48 372 277,66 502 128,67
521 Mzdové náklady 12 267 892,45 3 334,84 271 227,29 375 591,14
524 Zákonné sociálne poistenie 13 92 628,02 1 176,37 93 804,39 120 660,90
525 Ostatné sociálne poistenie 14 148,80 104,27 253,07 712,53
527 Zákonné sociálne náklady 15 6 992,91 0,00 6 992,91 5 164,10
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 50,58 0,00 50,58 0,00
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 6,52 0,00 6,52 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 44,06 0,00 44,06 0,00
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 74 588,71 0,00 74 588,71 61 180,36
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 14 629,32 0,00 14 629,32 8 935,78
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 1 381,02
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 59 959,39 0,00 59 959,39 50 863,56
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 157 538,08 0,00 157 538,08 126 147,29
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 135 507,35 0,00 135 507,35 104 087,35
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 22 030,73 0,00 22 030,73 22 059,94
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 22 030,73 0,00 22 030,73 22 059,94
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 24 813,74 26,89 24 840,63 33 413,12
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 5 431,76 0,00 5 431,76 0,00
563 Kurzové straty 43 0,00 26,89 26,89 110,50
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 19 381,98 0,00 19 381,98 33 302,62
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 74 824,44 0,00 74 824,44 83 546,31
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 60 840,06 0,00 60 840,06 70 127,56
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 60,00 0,00 60,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 13 924,38 0,00 13 924,38 13 418,75
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 158 603,75 157 002,54 1 315 606,29 1 323 825,86
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.