Zdroj údajov: DataCentrum,
aktualizované: 24.04.2014

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 87 566,63 0,00 87 566,63 90 406,25
501 Spotreba materiálu 2 43 323,14 0,00 43 323,14 33 743,92
502 Spotreba energie 3 44 243,49 0,00 44 243,49 56 662,33
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 222 056,81 0,00 222 056,81 110 805,38
511 Opravy a udržiavanie 7 84 714,58 0,00 84 714,58 16 007,10
512 Cestovné 8 1 646,81 0,00 1 646,81 1 444,24
513 Náklady na reprezentáciu 9 819,21 0,00 819,21 710,90
518 Ostatné služby 10 134 876,21 0,00 134 876,21 92 643,14
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 262 259,12 0,00 262 259,12 234 676,74
521 Mzdové náklady 12 185 560,12 0,00 185 560,12 169 562,22
524 Zákonné sociálne poistenie 13 64 246,63 0,00 64 246,63 54 783,82
525 Ostatné sociálne poistenie 14 2 950,33 0,00 2 950,33 2 551,52
527 Zákonné sociálne náklady 15 9 502,04 0,00 9 502,04 7 779,18
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 1 158,74 0,00 1 158,74 830,24
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 1 158,74 0,00 1 158,74 830,24
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 612 215,39 0,00 612 215,39 19 339,20
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 605 085,89 0,00 605 085,89 10 219,80
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 1 003,36
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 7 129,50 0,00 7 129,50 8 116,04
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 63 982,00 0,00 63 982,00 53 928,89
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 51 089,46 0,00 51 089,46 43 144,99
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 12 892,54 0,00 12 892,54 10 783,90
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 12 237,05 0,00 12 237,05 9 880,80
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 655,49 0,00 655,49 903,10
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 9 189,92 0,00 9 189,92 9 199,95
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 2 087,80 0,00 2 087,80 2 069,19
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 7 102,12 0,00 7 102,12 7 130,76
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 73 100,07 0,00 73 100,07 69 461,20
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 63 559,57 0,00 63 559,57 67 361,20
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 940,50 0,00 940,50 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 8 600,00 0,00 8 600,00 2 100,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 331 528,68 0,00 1 331 528,68 588 647,85
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.