Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.03.2014

Eltek s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

Eltek s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 25 245 529 22 909 422
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 6 151 981 5 775 590
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 3 326 031 3 326 031
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 3 326 031 3 326 031
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 181 444 158 291
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 181 444 158 291
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 2 268 136 1 828 227
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 2 604 453 2 164 544
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -336 317 -336 317
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 376 370 463 041
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 18 772 862 16 798 642
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 236 446 149 198
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 236 446 149 198
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 9 793 601 10 973 501
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95 50 381 30 584
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98 9 662 791 10 912 791
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 24 965 16 659
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 55 464 13 467
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 8 489 180 5 559 648
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 7 363 427 4 737 968
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 102 842 51 115
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110 18 594 19 569
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 393 265 338 875
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 269 666 206 948
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 262 729 139 827
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 78 657 65 346
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 253 635 116 295
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 253 635 116 295
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 320 686 335 190
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 13 576
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 306 732 320 673
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 13 941 13 941

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.