Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.03.2014

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 188 239 187 109
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 107 242 81 748
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 80 997 105 361
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 11 134 269 10 303 897
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 11 051 519 10 225 782
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 82 750 78 115
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 4 366 207 4 278 257
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 2 600 328 2 612 220
2. Služby (účtová skupina 51) 10 1 765 879 1 666 037
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 6 849 059 6 131 001
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 3 730 090 3 561 286
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 2 653 901 2 567 472
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 45 788 39 278
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 928 891 858 695
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 101 510 95 841
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 160 687 168 150
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 393 410 411 005
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 461 841 2 584 233
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 66 877 2 504 952
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 1 866 699 1 256 292
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 88 058 80 571
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 779 074 750 975
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 402 121 143 145
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 40 514 90 223
N. Nákladové úroky (562) 39 72 639 108 188
XI. Kurzové zisky (663) 40 58
O. Kurzové straty (563) 41 207 581
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 165 240
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 26 626 22 534
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -58 793 -40 782
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 343 328 102 363
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 72 446 63 290
S.1. - splatná (591, 595) 49 175 41
2. - odložená (+/- 592) 50 72 271 63 249
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 270 882 39 073
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 343 328 102 363
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 270 882 39 073

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.