Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2014

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
Dokument: PDF veľkosť 155 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 976 996 917 322
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 680 077 646 684
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 296 919 270 638
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 62 476 210 66 854 332
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 61 416 328 66 448 278
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6 543 426 1 965
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 516 456 404 089
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 39 227 033 45 585 379
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 30 723 063 36 462 200
2. Služby (účtová skupina 51) 10 8 503 970 9 123 179
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 23 546 096 21 539 591
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 12 869 670 12 786 692
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 8 896 846 8 918 269
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 19 872 16 618
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 3 401 327 3 381 216
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 551 625 470 589
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 637 103 664 349
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 2 611 342 2 743 902
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 311 978 409 850
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 199 254 204 198
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 -4 590 4 816
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 1 893 913 5 382 244
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 2 099 583 3 752 381
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 7 339 625 7 175 347
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 473 231 5 363 017
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 503 373 6 148 784
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29 606 957
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30 606 957
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 18 045 42 589
N. Nákladové úroky (562) 39 53 125 63 355
XI. Kurzové zisky (663) 40 117 266 161 823
O. Kurzové straty (563) 41 122 613 171 515
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 1
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 14 867 29 209
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 521 522 -845 434
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 7 861 147 6 329 913
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 1 591 574 1 597 818
S.1. - splatná (591, 595) 49 1 773 858 1 256 951
2. - odložená (+/- 592) 50 -182 284 340 867
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 6 269 573 4 732 095
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 7 861 147 6 329 913
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 6 269 573 4 732 095

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.