Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.04.2014

Bratislavské nábrežie, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Bratislavské nábrežie, a. s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 219 386
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 243 333
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 -23 947
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 4 708 264 5 098 905
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 4 708 264 5 369 477
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6 -270 572
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 304 103 1 469 989
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 13 485 15 186
2. Služby (účtová skupina 51) 10 290 618 1 454 803
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 4 404 161 3 604 969
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 1 574 921
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 1 195 699
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 379 222
4. Sociálne náklady (527, 528) 16
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 41 986 42 574
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 1 172 396 1 219 544
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 11 339 2 308 307
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 11 339 3 233 350
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 12 869
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 1 632 189 3 823 967
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 1 541 301 4 022 751
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 3 266 224 1 218 103
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 273 330
N. Nákladové úroky (562) 39 2 767 582 3 172 793
XI. Kurzové zisky (663) 40 1 707 718
O. Kurzové straty (563) 41 206 12 607
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 471 2 113
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -2 766 279 -3 186 465
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 499 945 -1 968 362
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 619 913 -476 983
S.1. - splatná (591, 595) 49 52 63
2. - odložená (+/- 592) 50 619 861 -477 046
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 -119 968 -1 491 379
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 499 945 -1 968 362
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 -119 968 -1 491 379

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.