Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.04.2014

Kúpele Bojnice, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Kúpele Bojnice, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
Dokument: PDF veľkosť 153 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 113 252 103 269
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 47 613 43 052
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 65 639 60 217
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 8 946 227 8 309 917
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 8 911 464 8 270 425
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 34 763 39 492
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 3 458 261 3 353 204
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 1 837 484 1 590 035
2. Služby (účtová skupina 51) 10 1 620 777 1 763 169
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 5 553 605 5 016 930
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 2 338 214 2 137 061
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 1 679 097 1 565 484
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 11 153 11 770
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 588 118 507 726
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 59 846 52 081
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 44 526 37 838
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 558 159 540 472
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 161 057
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 30 458 25 545
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 1 684 671 617 640
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 958 493 1 548 407
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 25 685 1 301
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 4 795 36 328
N. Nákladové úroky (562) 39
XI. Kurzové zisky (663) 40 14 704
O. Kurzové straty (563) 41 10 246 14 978
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 16 404 23 960
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 3 830 13 395
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 962 323 1 561 802
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 208 670 363 844
S.1. - splatná (591, 595) 49 189 339 273 783
2. - odložená (+/- 592) 50 19 331 90 061
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 753 653 1 197 958
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 962 323 1 561 802
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 753 653 1 197 958

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.