Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 09.04.2014

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 2 561 628 1 930 965
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 936 647 703 568
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 1 624 981 1 227 397
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 4 920 187 5 072 646
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 4 877 970 5 033 491
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 42 217 39 155
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 2 887 241 2 259 882
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 1 260 960 1 141 195
2. Služby (účtová skupina 51) 10 1 626 281 1 118 687
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 3 657 927 4 040 161
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 1 595 878 1 676 289
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 1 153 880 1 226 226
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 388 539 401 442
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 53 459 48 621
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 79 208 74 536
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 1 374 980 2 801 260
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 8 417
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 42 130 44 755
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 75 682 131 932
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 214 385 219 824
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 427 028 -636 154
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 181 282
N. Nákladové úroky (562) 39 187 065 437 730
XI. Kurzové zisky (663) 40 12 867 6 539
O. Kurzové straty (563) 41 20 506 35 787
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 45 830 40 080
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -240 353 -506 776
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 186 675 -1 142 930
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 33 36
S.1. - splatná (591, 595) 49 33 36
2. - odložená (+/- 592) 50
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 186 642 -1 142 966
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 1 447
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54 1 447
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58 1 447
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 188 122 -1 142 930
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 188 089 -1 142 966

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.