Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 09.04.2014
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 71 919 6
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 31 994 12
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 39 925 -6
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 51 689 787 51 428 171
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 51 661 011 51 350 394
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 28 776 77 777
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 45 085 208 44 581 726
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 42 524 841 42 107 238
2. Služby (účtová skupina 51) 10 2 560 367 2 474 488
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 6 644 504 6 846 439
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 2 795 067 2 761 134
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 1 903 489 1 895 783
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 12 087 15 450
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 703 063 702 730
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 176 428 147 171
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 37 652 26 618
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 3 173 525 3 167 155
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 131 464 27 919
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 31 188 13 236
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 2 087 2 262
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 27 514 99 861
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 72 696 169 717
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 691 267 834 097
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 2 074 2 779
N. Nákladové úroky (562) 39 63 805 13 041
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 3 1
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 8 495 10 247
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -70 223 -20 508
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 621 044 813 589
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 120 220 170 293
S.1. - splatná (591, 595) 49 77 201 242 814
2. - odložená (+/- 592) 50 43 019 -72 521
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 500 824 643 296
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 621 044 813 589
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 500 824 643 296

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.