Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 09.04.2014

Quehenberger Logistics SVK a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Quehenberger Logistics SVK a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
Dokument: PDF veľkosť 153 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 2 601 6 511
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 4 293 6 686
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 -1 692 -175
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 24 436 966 26 679 804
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 24 436 966 26 679 804
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 22 674 401 25 521 730
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 72 085 28 627
2. Služby (účtová skupina 51) 10 22 602 316 25 493 103
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 1 760 873 1 157 899
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 1 810 936 1 129 415
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 1 253 211 809 731
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 431 620 275 541
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 126 105 44 143
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 522 -3 008
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 59 182 68 161
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 58 836 1 294
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 38 420 956
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 2 485 45 154
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 654 078 554 167
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 111 377 83 931
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 450 865 388 751
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 48 56
N. Nákladové úroky (562) 39 3 837 6 887
XI. Kurzové zisky (663) 40 -1 2 531
O. Kurzové straty (563) 41 51 1 528
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 11 965 11 207
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -15 806 -17 035
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 435 059 371 716
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 119 418 73 488
S.1. - splatná (591, 595) 49 100 749 57 018
2. - odložená (+/- 592) 50 18 669 16 470
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 315 641 298 228
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 435 059 371 716
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 315 641 298 228

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.