Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 10.04.2014

Tri Duby Golf s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Tri Duby Golf s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 21 630 21 847
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 13 300 13 922
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 8 330 7 925
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 192 187 164 967
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 192 187 164 967
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 63 033 52 872
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 38 774 32 896
2. Služby (účtová skupina 51) 10 24 259 19 976
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 137 484 120 020
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 108 156 95 067
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 76 941 68 310
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 26 768 23 395
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 4 447 3 362
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 2 489 2 398
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 97 981 114 108
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 1
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 32 039 31 856
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 4 182 12 891
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 -43 286 -72 588
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 2 1
N. Nákladové úroky (562) 39 22 131 37 716
XI. Kurzové zisky (663) 40 1 148 5 228
O. Kurzové straty (563) 41 4 339 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 1 368 1 533
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -26 688 -34 022
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 -69 974 -106 610
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48
S.1. - splatná (591, 595) 49
2. - odložená (+/- 592) 50
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 -69 974 -106 610
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 -69 974 -106 610
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 -69 974 -106 610

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.