Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 14.04.2014

DOKA DREVO, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

DOKA DREVO, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 33 301 689 34 759 604
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 34 401 287 32 299 023
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6 -1 134 171 2 430 024
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 34 573 30 557
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 26 082 449 27 265 926
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 23 206 599 24 466 219
2. Služby (účtová skupina 51) 10 2 875 850 2 799 707
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 7 219 240 7 493 678
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 4 116 734 4 360 689
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 2 928 043 3 104 174
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 1 058 403 1 109 827
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 130 288 146 688
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 118 087 97 024
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 2 831 859 2 759 476
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 21 697 17 398
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 13 798
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 1 385 579 1 557 560
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 87 649 103 900
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 1 472 187 1 733 749
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 473
N. Nákladové úroky (562) 39 159 158 145 820
XI. Kurzové zisky (663) 40 3
O. Kurzové straty (563) 41 4 12
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 6 054 11 068
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -165 216 -156 424
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 1 306 971 1 577 325
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 237 584 619 665
S.1. - splatná (591, 595) 49 437 339 327 469
2. - odložená (+/- 592) 50 -199 755 292 196
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 1 069 387 957 660
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 1 306 971 1 577 325
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 1 069 387 957 660

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.