Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 14.04.2014

DOKA DREVO, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

DOKA DREVO, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 40 862 031 38 137 401
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 23 633 201 23 463 815
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 8 048 596 8 048 596
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 8 048 596 8 048 596
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 804 860 804 860
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 804 860 804 860
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 13 710 358 13 652 699
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 13 710 358 13 652 699
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 1 069 387 957 660
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 17 128 719 14 673 568
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 99 267 120 575
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 58 725 61 603
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92 35 315 47 465
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 5 227 11 507
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 7 208 547 7 410 149
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98 5 600 000 5 600 000
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 9 647 11 494
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 1 598 900 1 798 655
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 9 820 621 7 142 655
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 4 239 046 3 318 936
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 145 141
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110 5 178 471 3 434 594
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 198 825 196 860
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 131 568 127 578
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 70 969 62 971
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 1 597 1 575
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 284 189
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 284 189
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 100 111 18
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 100 111 18

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.